WENTYLACJA

informacje techniczne

Wentylacja ogólna - obejmuje całą przestrzeń pomieszczenia, tzn. z całego pomieszczenia usuwa się powietrze zużyte i dostarcza na to miejsce powietrze świeże. Wentylacja miejscowa - obejmuje niewielką przestrzeń przebywania ludzi w pomieszczeniach.

Odciągi miejscowe - stosowane głównie w pomieszczeniach przemysłowych w celu wychwytywania substancji zanieczyszczających powietrza oraz zysków ciepła bezpośrednio u źródeł powstawania i usunięcia ich na zewnątrz.

Wentylacja naturalna - polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu, która powodowana jest różnicą temperatur lub działaniem wiatru.

Wentylacja mechaniczna - wymiana powietrza wywołana jest pracą wentylatorów znajdujących się w instalacji.

Wentylacja mechaniczna może być:

 • nawiewna - powietrze do pomieszczenia jest doprowadzane (nawiewane),
 • wywiewna - powietrze z pomieszczenia jest usuwane (wywiewane),
 • nawiewno-wywiewna - powietrze do pomieszczenia jest jednocześnie nawiewane i wywiewane.

W zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego wentylację podzielono na:

 • nadciśnieniową - strumień objętości powietrza nawiewanego jest większy od stru
 • mienia objętości powietrza wywiewanego,
 • podciśnieniową - strumień objętości powietrza wywiewanego jest większy od strumienia objętości nawiewanego,
 • zrównoważoną- oba strumienie powietrza są jednakowe.

Schemat wentylacji

Elementy instalacji wentylacyjnych oraz central wentylacyjnych:

 • Czerpnie i wyrzutnie powierza - dzielą się na terenowe, ścienne dachowe. Przez czerpnie świeże powietrze doprowadzone jest do instalacji wentylacyjnej, przez wyrzutnie powietrzne jest usuwanie na zewnątrz.
 • Tłumik - elementy służące do zmniejszenia hałasu do wartości dopuszczalnej dla danego typu pomieszczenia. Tłumiki montowane są w centralach lub w przewodach wentylacyjnych.
 • Filtry powietrza - służą do usuwania z powietrza zanieczyszczeń. W zależności od stopnia filtracji dzielą się na wstępne, dokładne i absolutne. Filtry wstępne umieszczone się przede wszystkim na wlocie powietrza do centrali wentylacyjnej (klimatyzacyjnej). Filtry dokładne są drugim stopniem filtracji. Montuje sieje na wylocie powietrza z centrali. Bezpośrednio przed nawiewnikiem montuje się filtry absolutne. Stosowane są w pomieszczeniach tzw. Czystych (szpitale, laboratoria itp.)
 • Filtry tłuszczowe - filtry metalowe, służące do wychwytywania tłuszczu powstającego w pomieszczeniach gastronomicznych. Najczęściej montowane są bezpośrednio za okapem.
 • Chłodnica -jest wymiennikiem stosowanym w centralach wentylacyjnych, klimakonwektorach, do schładzania powietrza wykorzystywane są czynniki chłodnicze.
 • Komora mieszania - do odzysku ciepła z powietrza wywiewnego stosuje się również recyrkulację, jest to zawracanie części powietrza wywiewanego i mieszanie go ze strumieniem powietrza nawiewanego. Proces ten realizowany jest poprzez tzw. Komorę mieszania. Komora mieszania jest to sekcja w centrali wyposażona w przepustnice regulacyjne umożliwiające doprowadzenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego. Pozostałą część powietrza stanowi powietrze recyrkulacyjne, które zawracane jest z części wywiewnej i nawiewnej wraz z powietrzem zewnętrznym.
 • Komora zraszania -jest to element centrali klimatyzacyjnej (wentylacyjnej). Znajdują się w nie dysze rozpylające wodę, nawilżając powietrze.
 • Lance parowe - służą do nawilżania powietrza nawiewnego za pomocą pary wodnej. Montowane są w przewodzie wentylacyjnym.
 • Przewody wentylacyjne - dzielą się na: prostokątne, rury Spiro oraz przyłączeniowe elastyczne.
 • Przewody mogą być izolowane - w celu tłumienia hałasu lub specjalnym materiałem ognioodpornym. Przewody wentylacyjne wykonuje się z blachy ocynkowanej (na specjalne zamówienie wykonuje sieje ze stali nierdzewnej lub w postaci ognioodpornej)
 • Nawiewniki - służą do nawiewania powietrza do pomieszczenia. Rozróżniamy następujące rodzaje: kratki nawiewne, anemostaty, nawiewniki szczelinowe, wirowe, wyporowe, stropy laminarne.
 • Skrzynki rozprężne - służą do zmniejszenia prędkości przepływu powietrza i jednoczesnej zamiany ciśnienia dynamicznego na ciśnienie statyczne. Zapewniają w ten sposób równomierny wypływ powietrza.
 • Przepustnice - są elementem regulacyjnym, służącym do ustalenia żądanego przepływu powietrza w przewodzie.
 • Klapy przeciwpożarowe - służą do odcinania ciągów wentylacji ogólnej w celu odizolowania strefy, w której wybuchł pożar.
 • Wentylatory - tłoczą powietrze i wytwarzają różnice ciśnień niezbędną do pokonywania oporów przepływu powietrza przez instalacje. Rozróżniamy wentylatory osiowe i promieniowe. Ze względu na wielkość wytwarzanego spiętrzenia wentylatory dzielą się na:
  • niskociśnieniowe (Ap < 720 Pa)
  • średniociśnieniowe (720 Pa3600 Pa)
 • Ze względu na zastosowanie wentylatorów wyodrębniamy:
  • Wentylatory ogólnego stosowania np. dachowe, bębnowe itp.
  • Wentylatory specjalnego zastosowania - stosowane w głównie w technologiach przemysłowych, do transportu czynników gazowych o wysokiej temperatury, chemicznie agresywnych i trujących, do gazów wilgotnych, zapylonych. Mogą być wykonane w wersji odpornej na ścieranie lub korozję, iskrobezpiecznej lub przeciwwybuchowej.